0 Comments

בקרוב, נאפשר גישה ישירה לכרטיס האישי של הקוראים באמצעות אתר מערכת הספריות. כל מנוי יוכל לצפות בכרטיס ההשאלות, בהיסטוריית ההשאלות שלו ושל בני משפחתו ולהאריך את הפריטים שברשותו בהתאם למדיניות מערכת הספריות בנושא. פרטים בהרצלידע – מרכז המידע של מערכת הספריות הרצליה.